Rejestracja udziału w Projekcie

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem PrywatnymRegionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

FORMULARZ REJESTRACYJNY

* - dane nieobowiązkowe
Dane do logowaniaLogin
Hasło
Powtórz hasło
Adres e-mail
Powtórz adres e-mail
Dane podstawoweImię (imiona)
Nazwisko
Płeć kobieta mężczyzna
Wiek
PESEL
Wykształcenie
Tytuł naukowy
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną tak nie
Adres zameldowania i dane kontaktoweUlica / Nr domu / Nr lokalu / /
Kod pocztowy / Miejscowość /
Obszar miejski wiejski
Powiat
Województwo
Telefon stacjonarny*
Telefon komórkowy
Dane dotyczące zatrudnienia w Uczelni mikro przedsiębiorstwo (2-9 pracowników)
małe przedsiębiorstwo (10-49 pracowników)
średnie przedsiębiorstwa (50-249 pracowników)
duże przedsiębiorstwo (od 250 pracowników)
administracja publiczna
organizacja pozarządowa
Nazwa Instytucji
Adres Instytucji
NIP
REGON
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Stanowisko
Wydział
Instytut/Katedra
Informacje dodatkowePosiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności TAK NIE
Jestem osobą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę TAK NIE
Jestem osobą, która pracuje w sektorze lub w zawodzie, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25% większa niż średnia dysproporcja w sektorach gospodarki państwa i należy do grupy stanowiącej mniejszość TAK NIE
Jestem migrantem TAK NIE
Jestem członkiem mniejszości etnicznej TAK NIE
Akceptacja regulaminu
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Przez Naukę do Biznesu”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: „Przez Naukę do Biznesu”.
 2. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII: „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2: „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.
 3. Projekt realizowany jest przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (Lider Projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
 4. Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2010 roku – 31 października 2011 roku.
 5. Działania realizowane będą dla Beneficjentów Ostatecznych z województwa śląskiego, wybranych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.
 6. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w oparciu o kampanię promocyjną obejmującą stronę internetową Projektu, dystrybucję materiałów promocyjnych, mailing, reklamę prasową.
 7. Osoba staje się uczestnikiem projektu w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 8. Uczestnik projektu kończy uczestnictwo w projekcie w chwili, gdy zakończona została zaplanowana dla niego ścieżka uczestnictwa, do której został zakwalifikowany.
 9. Osobą odpowiedzialną za podejmowanie kluczowych decyzji jest Koordynator Projektu, który sprawuje nadzór merytoryczny nad formami i metodami pracy, monitoruje realizację projektu oraz odpowiada za kontakty z Instytucją Wdrażającą.
 10. Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu będą dostępne na stronie internetowej projektu www.przeznaukedobiznesu.iped.pl oraz w Biurze Projektowym wymienionym w §2.

§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

 • Lider Projektu – Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
 • Partner Projektu – Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Realizatorzy Projektu – Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym regulaminie
 • Beneficjent Ostateczny (BO) – uczestnik projektu; kandydat który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie został zakwalifikowany do udziału w Projekcie
 • UE – Unia Europejska
 • EFS – Europejski Fundusz Społeczny
 • Projekt – „Przez Naukę do Biznesu”
 • Komplet dokumentacji rekrutacyjnej:
  • Ankieta uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1);
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2);
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3);
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu na terenie województwa śląskiego (Załącznik nr 4) lub w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej:
  • Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę cywilnoprawną na terenie woj. śląskiego (Załącznik nr 5);
  • Ksero dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu w aktach ewidencji ludności (Załącznik nr 6).
 • PO KL 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Strona internetowa projektuwww.przeznaukedobiznesu.iped.pl, www.spin-inkubator.pl
 • Biuro Projektu – Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15, 40-084 Katowice, tel. 032 781 49 94, 032 781 49 84, faks 032 781 49 81, e-mail: spin-inkubator@rig.katowice.pl

§ 3
CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 1. Celem projektu jest poszerzenie menedżerskiej wiedzy przedstawicieli kadry naukowej województwa śląskiego w zakresie projektowania modeli biznesowych przedsiębiorstw spin off oraz nabycie umiejętności w zakresie zakładania innowacyjnych firm i zarządzania nimi.
 2. Cele szczegółowe projektu:
  • Nabycie wiedzy przez 76 przedstawicieli kadry naukowej w zakresie narzędzi projektowania innowacyjnych spółek spin off oraz modeli biznesowych w tym zakresie;
  • Poznanie najlepszych polskich i zagranicznych praktyk w zakresie inicjowania i zarządzania firmami typu spin off;
  • Kreowanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie B+R poprzez promocję korzyści z wdrażania wyników badań do praktyki operacyjnej przedsiębiorstw;
  • Promocję idei przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników naukowych woj. śląskiego.

§ 4
ZAKRES WSPARCIA OFEROWANY W RAMACH PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących działań:

 • Warsztatów dla Menedżerów Nauki;
 • Opracowanie podręcznika;
 • Stworzenie Wirtualnego Spin-Inkubatora;
 • Szkolenia dla kadry naukowej;
 • Doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spin off;
 • Organizację konferencji naukowej dla kadry naukowej i przedsiębiorców.

§ 5
UDZIAŁ W PROJEKCIE I ZASADY REKRUTACJI

 1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby zwane dalej Beneficjentami Ostatecznymi spełniające następujące wymogi:
  • są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni wyższych województwa śląskiego na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, umowy zlecenie lub umowy o dzieło, i/lub
  • zamieszkują na terenie województwa śląskiego.
 2. Rekrutacja będzie prowadzona:
  • na szkolenia kadry naukowej,
  • na warsztaty dla „Menedżerów Nauki”,
  • na szkolenia prowadzone w formie e-learningu poprzez Spin Inkubator.
 3. Do udziału w warsztatach dla Menedżerów Nauki zakwalifikowani będą pracownicy nauki zatrudnieni na stanowiskach: Rektora, Prorektora, Dziekana, Dyrektora Instytutu, Kierownika Katedry uczelni wyższej z województwa śląskiego.
 4. Oprócz spełnienia kryteriów z §5, pkt. 1 osoba zainteresowana udziałem w Projekcie będzie musiała dostarczyć komplet dokumentacji rekrutacyjnej obejmujący:
  • ankieta uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1),
  • deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie (Załącznik nr 2),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3),
  • zaświadczenie o zatrudnieniu na terenie województwa śląskiego (Załącznik nr 4),
  • oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej w uczelni wyższej na terenie województwa śląskiego (Załącznik nr 5) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowę o pracę w uczelni wyższej,
  • Ksero dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu w aktach ewidencji ludności (Załącznik nr 6).
 5. Komplet dokumentacji rekrutacyjnej będzie dostępny na stronie internetowej projektu www.przeznaukedobiznesu.iped.pl oraz w biurze projektu.
 6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, poświadczone złożeniem podpisu przez Beneficjenta Ostatecznego oraz adnotacji o zapoznaniu się z jego treścią na kopii regulaminu.
 7. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie będą mogły dostarczyć do Biura projektu komplet dokumentacji rekrutacyjnej osobiście, pocztą lub mailem (skany dokumentów).
 8. Komplet dokumentacji rekrutacyjnej przesłany mailem (skany dokumentów) musi zostać potwierdzony przez Uczestnika Projektu na pierwszym szkoleniu własnoręcznym podpisem.
 9. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane pod kątem formalnym, a kandydaci będą informowani niezwłocznie o wyniku weryfikacji oraz ewentualnej konieczności poprawienia dokumentów.
 10. Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna złożona z pracowników projektu.
 11. Komisja dokonuje wyboru Beneficjentów Ostatecznych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Projektu i wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 12. Harmonogram terminów rekrutacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej projektu www.przeznaukedobiznesu.iped.pl.
 13. Kryteriami przyjęcia Beneficjentów Ostatecznych do udziału w projekcie będą:
  • spełnienie wymogów formalnych określonych w §5 regulaminu Projektu,
  • kolejność przesyłania zgłoszeń.
  Podczas analizy zgłoszeń kobietom zostanie udzielone pierwszeństwo do udziału w projekcie. Pierwszeństwo udzielane będzie również pracownikom naukowo-dydaktycznym pracującym i mieszkającym na terenie województwa śląskiego.
 14. Proces rekrutacji zakwalifikuje do udziału w szkoleniach i warsztatach 76 osób:
  • 12 osób do udziału w warsztatach dla Menedżerów Nauki (Rektorzy, Prorektorzy, Dziekani, Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Katedr);
  • 32 osoby do udziału w szkoleniach (kadra naukowo-dydaktyczna);
  • minimum 32 osoby do udziału w szkoleniach prowadzonych w formie e-learningu (kadra naukowo-dydaktyczna).
 15. Beneficjenci Ostateczni zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do projektu.
 16. Stworzona zostanie lista rezerwowa osób, które w przypadku rezygnacji zakwalifikowanego Beneficjenta Ostatecznego będą zaproszone do udziału w projekcie.
 17. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca.

§ 6
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO

 1. Beneficjent Ostateczny (BO) uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie „Przez Naukę do Biznesu”.
 2. Każda zainteresowana osoba przed przystąpieniem do Projektu zobowiązana jest do uczestnictwa w procesie rekrutacji i dostarczenia kompletu prawidłowo przygotowanej dokumentacji.
 3. Niewyrażenie zgody przez BO na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 3 dokumentacji rekrutacyjnej.
 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest w trakcie udziału w Projekcie do:
  • obecności na zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa w szkoleniach,
  • wypełnienia dokumentacji Projektowej,
  • w ramach udziału w Szkoleniu dla kadry naukowo-dydaktycznej wypełnienia i przekazania dokumentacji szkoleniowej, którą stanowią formularze koncepcji biznesowej i biznes planu.
 5. Warunkiem ukończenia szkolenia uzyskania zaświadczenia potwierdzającego udział w Projekcie jest odpowiednia frekwencja (udział w co najmniej 80% zajęć).
 6. BO zobowiązany jest do potwierdzenia każdorazowo swojej obecności na szkoleniu czytelnym podpisem na liście obecności.
 7. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez realizatorów Projektu, Instytucję Wdrażającą jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie, o ile badania dotyczą realizacji i udziału w Projekcie.
 8. BO bierze odpowiedzialność za składane oświadczenia i przekazywane informacje. W przypadku poświadczenia nieprawdy zgodnie z Kodeksem Cywilnym grozi mu odpowiedzialność cywilna.
 9. BO otrzymuje bezpłatnie materiały dydaktyczne oraz poczęstunek w czasie trwania zajęć, czego odbiór poświadcza podpisem.

§ 7
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Lider oraz Partner Projektu zastrzegają sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
 2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników.
 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z projektu lub w przypadku rażącego naruszenia regulaminu BO będzie obciążony kosztami udziału w projekcie i wszelkimi stratami ponoszonymi z tego tytułu przez Realizatora projektu. Koszt udziału jednej osoby w warsztatach wynosi 2 065,00 zł, koszt udziału w szkoleniach dla kadry naukowo-dydaktycznej wynosi 2 005,63 zł.
 5. Fakt rezygnacji z udziału w projekcie musi być przedstawiony pisemnie z podaniem przyczyny rezygnacji oraz przedstawieniem odpowiednich dokumentów potwierdzających powód rezygnacji.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010r.
 2. Sprawy nie uregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane przez Zespół Projektowy.
 3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Lidera i Partnera Projektu w oparciu o stosowne dokumenty zawarte na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz na stronach Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej.
 4. Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformują zainteresowanych na stronie internetowej Projektu www.przeznaukedobiznesu.iped.pl w zakładce Aktualności.
 5. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Projektu www.przeznaukedobiznesu.iped.pl
Deklaracja

Deklaruję udział w Projekcie „Przez Naukę do Biznesu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie:

 1. Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach udziału w Projekcie „Przez Naukę do Biznesu” i zgodnie z wymogami jestem uprawniony do uczestnictwa w nim.
 2. Oświadczam, że zobowiązuję się do wypełnienia wszystkich dokumentów w trakcie udziału w Projekcie dostarczanych przez Fundację Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
 3. Oświadczam, iż jestem osobą zamieszkałą na terenie województwa śląskiego i/lub* pracującą na terenie województwa śląskiego i zobowiązuję się do dostarczenia oryginałów dokumentów rekrutacyjnych po zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie.
 4. Oświadczam, że jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym uczelni wyższej województwa śląskiego (pracującym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie lub o dzieło).
 5. Oświadczam, że przystępuję do Projektu z własnej inicjatywy.
 6. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż Projekt „Przez Naukę do Biznesu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Oświadczam, że zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa w Projekcie. Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie, nie będę wnosił żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Jednostek realizujących Projekt związanych z procesem naboru.
 8. Oświadczam, że podane przeze mnie dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. Zostałam/em poinformowany, iż mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
 9. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, promocji, realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu.
Akceptuję regulamin projektu wraz z oświadczeniami
Rejestracja
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.