KURSY E-LEARNINGOWE

Wirtualny Spin Inkubator to platforma, dzięki której mogą Państwo skorzystać z kursów
e-learningowych. Kursy e-learningowe są wygodnym narzędziem poszerzania wiedzy dostępnym po zarejestrowaniu.

Ukończenie kursu i pozytywne przejście testu końcowego daje uczestnikowi możliwość otrzymania dyplomu poświadczającego zaliczenie szkolenia e-learningowego.

Szkolenia skierowane są w szczególności do kadry naukowo-dydaktycznej, jednakże mogą z niej korzystać inne zainteresowane osoby.

.

Dokonaj rejestracji użytkownika

.

Kursy obejmują następujące zagadnienia:

.

Kurs 1. Modele biznesowe w zakładaniu firm spin off.

Celem niniejszego szkolenia jest zarysowanie problematyki przedsiębiorczości akademickiej oraz przekazanie kadrze naukowej podstaw teoretycznych i praktycznej wiedzy menedżerskiej z zakresu konstruowania modeli biznesowych firm wyłaniających się z uczelni wyższych i jednostek naukowych.

rozpocznij kursr

Kurs 2. Planowanie i kontrola biznesu.

W ramach kursu e-learning’owego zdobędziesz wiedzę na temat planowania i kontroli biznesu. Działania te prowadzą do zbudowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Obydwa procesy wspomagają podejmowanie przez kierownictwo decyzji, wpływających na osiągnięcie zamierzonych celów strategicznych, rozwój przedsiębiorstwa, minimalizowanie ryzyka i powstanie oszczędności.

.rozpocznij kurs

Kurs 3. Ochrona praw własności intelektualnej.

Celem niniejszego szkolenia jest przybliżenie tematyki ochrony własności intelektualnej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kategorie praw własności intelektualnej oraz podstawy prawne regulujące przedmioty w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z transferem oraz komercjalizacją, a także zarządzaniem i sposobami wyceny własności intelektualnej.

rozpocznij kurs.

Kurs 4. Montaże finansowe biznesu.

W ramach kursu e-learning’owego zdobędziesz wiedzę z zakresu dostępnych możliwości finansowania biznesu, wraz z różnymi konsekwencjami stosowania kombinacji poszczególnych źródeł finansowania.

.rozpocznij kurs

Kurs 5. Fundusze Unii Europejskiej.

W ramach kursu e-learning’owego zdobędziesz wiedzę na temat możliwości pozyskania dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej oraz realizację projektów mających na celu zacieśnienie współpracy między sferą badawczą i przedsiębiorstwami w oparciu o fundusze unijne, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

.rozpocznij kurs

Kurs 6. 7 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń Wspólnoty Europejskiej.

Celem niniejszego szkolenia jest zaprezentowanie korzyści płynących z partycypacji w 7. Programie Ramowym, który jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. 7PR jest podstawowym instrumentem realizacji celu strategicznego jaki wyznaczyła w marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Trójkąt wiedzy, który tworzą: edukacja, badania i innowacje, jest niezbędny do osiągnięcia tego celu.

.rozpocznij kurs

Kurs 7. Komunikacja i negocjacje.

W ramach kursu e-learningowego zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu komunikacji i negocjacji. Zapoznasz się z istotą komunikacji, tj. regułami nią rządzącymi, barierami w komunikacji, regułami wpływu społecznego i technikami poprawiającymi komunikację. Dowiesz się także w jaki sposób przeprowadzić efektywny proces negocjacji, poznając jej rodzaje i etapy, a także podstawy w negocjacjach, taktyki negocjacyjne oraz istotę etyki.

rozpocznij kurs.

Kurs 8. Kreatywny marketing i sprzedaż.

W ramach niniejszego kursu e-learningowego zdobędziesz wiedzę z zakresu marketingu i sprzedaży. Dowiesz się jak: dokonywać segmentacji rynku i wybierać rynki docelowe, zidentyfikować klientów, budować ofertę marketingową, monitorować działania marketingowe, stworzyć strategię sprzedaży w firmie oraz zapoznasz się z pojęciem marketingu mix i podstawowymi technikami sprzedaży.

.rozpocznij kurs

Kurs 9. E-biznes i reklama w Internecie.

Ogromne znacznie Internetu i technologii informatycznych, w dobie XXI wieku, nie budzi żadnych wątpliwości. Coraz powszechniejszym staje się przenoszenie do świata gospodarki elektronicznej tradycyjnych usług, których świadczenie drogą elektroniczną jeszcze kilkanaście lat temu było trudne do wyobrażenia. Niniejszy kurs e-learningowy ma za zadanie przybliżyć tematykę e-biznesu i reklamy w Internecie. Podjęto w nim próbę analizy obecnego stanu i identyfikację istniejących szans i zagrożeń.

.rozpocznij kurs

Kurs 10. Techniki skutecznej współpracy z otoczeniem.

W ramach niniejszego kursu e-learning’owego zasięgniesz informacji nt. podziału otoczenia firmy, a także znaczenia wizerunku – dowiesz się jak kreować wizerunek firmy i budować jej reputację przy pomocy narzędzi PR. Dowiesz się również jak zarządzać informacją i realizować strategię komunikacji z otoczeniem, jak współpracować z mediami oraz dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia reklamy i sponsoringu. Przedstawiona zostanie funkcja umiejętnie dobranych i zorganizowanych uroczystości promocyjnych w firmie, a także targów i wystaw w działalności firmy.

.rozpocznij kurs

.

Dokonaj rejestracji użytkownika

.

Informacje o zaświadczeniach ukończenia kursu:

Każdy uczestnik szkolenia e-learningowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Aby otrzymać zaświadczenie należy przesłać unikatowy kod, który wyświetla się po zaliczeniu testu wraz z dokumentacją uczestnika projektu (deklaracja udziału w projekcie, podpisany regulamin projektu wraz z załącznikami) w wersji papierowej lub skany na adres: spin-inkubator@rig.katowice.pl.

Po weryfikacji dokumentów oraz kodu, biuro projektu przesyła zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz publikacje* związane z tematyką spółek spin-off oraz komercjalizacją wiedzy.

Wersję papierową dokumentacji należy przesłać na adres biura projektu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt (Biuro Projektu RIG Katowice).

* publikacje otrzymują tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni z woj. śl.

.

« Powrót

Ostatnia aktualizacja: Wtorek, 18 października 2011 r., godzina: 09:52
Tekst pochodzi ze strony www.przeznaukedobiznesu.iped.pl
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.